Klubbens vedtægter

 

Navn og hjemsted

§1

Klubbens navn er: Suhrsminde Rideklub
Klubbens forkortelse er: SUHR 
Klubbens hjemsted er: Guldborgsund kommune 
Klubbens stiftelsesdato er: 22. november 2018.
 

Formål

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten i Nykøbing F. og omegn. Aktiviteter i Suhrsminde Rideklub vil tage udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv omkring ridesporten. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar.
 

Dansk Ride Forbund

§3 

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 

Medlemskreds

§4

Stk. 1

I klubben kan følgende medlemmer optages:

Juniormedlemmer: indtil de fylder 25 år

Seniormedlemmer: Alle over 25 år

Passive medlemmer: Alle

Alle medlemmer der er over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Optagelse sker elektronisk, via formular på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen godkender optagelsen.

Optagelse af juniorer skal have forældre eller værges skriftlige godkendelse.

Stk. 2

Deltagelse i klubbens aktiviteter kan først finde sted når kontingent er betalt.

Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.

Stk. 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et år.
 

Kontingenter

§5

Stk. 1

Årskontingent for næstfølgende klubår fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Klubår går fra 1. januar til 31. december

Stk. 2

Kontingent dækker medlemskab af klubben, samt kontingent til Dansk Rideforbund, sportsunioner m.m.

Stk. 3

Når et medlem er i restance til klubben ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel bortvise vedkommende. Ingen der er udelukket pga. restance, kan genoptage sine aktiviteter i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 

Tegningsregler og hæftelse

§6

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
 

Karantæne, udelukkelse og eksklusion

§7

Stk. 1

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele karantæne fra klubben, af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse skal indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende rideklub er inhabil.

Der indbetales fuld kontingent i karantæneperioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. 

Stk. 2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. Og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

Stk. 3

I det af stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Diciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
 

Bestyrelsen

§8

Stk. 1

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og max 10 medlemmer. 

Alle skal være amatører og stemmeberettigede, og de skal vælges på ordinær generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal endvidere opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. 

2 medlemmer afgår i ulige år.

3 medlemmer afgår i lige år.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter hver generalforsamling.

Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 3

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov. I hvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem som leder udvalget.

Stk. 4

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende disse. Prokura kan meddeles to i klubben fx formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse af pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er trukket herom i medfør af lovens § 8 stk. 1.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

Stk. 5

Formanden indkalder ca. 4 gange årligt til bestyrelsesmøde. 

Endvidere afholdes bestyrelsesmøder på forlangende af et bestyrelsesmedlem.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 5 af medlemmerne er tilstede.

 

Generalforsamlingen

§9

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.

Afstemning foregår skriftligt. 

Stk. 2

Forandring af klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Rideforbund til godkendelse.

Stk. 3

Forslag til behandling skal være indsendt til klubbens sekretær senest 8 dage før generalforsamlingen. Tid og sted skal tillige med dagsorden, skriftligt (opslag på hjemmeside, nyhedsbrev facebook mv.) meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Alle klubbens medlemmer har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Stk. 4

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 
 

Ekstraordinær generalforsamling

§10

Stk. 1

Kan indkaldes når:

Skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2

Stemmeberettigede som på den ordinære generalforsamling.
 

Klubbens opløsning

§11

Klubbens opløsning kan finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

For at beslutningen skal være gyldig kræves, at der på den 1. generalforsamling er mindst ¾ af de afgivne stemmer for opløsning, og på den 2. generalforsamling et flertal.

Opløses klubben fordeles formuen mellem rideklubber under DRF i Guldborgsund kommune samt Hestens Værn. Generalforsamlingen afgør, efter bestyrelsens forslag, hvorledes formue og det øvrige materiel skal anvendes.

 

Udskriv vedtægterne