SUHRSMINDE RIDEKLUB                                                                                           

Opstaldningskontrakt

Hesten opstaldes for lejers regning og risiko i enhver henseende. Lejer er ansvarlig for at hesten er ansvarsforsikret og at eventuelle materielle skader, som hesten måtte forvolde i og uden for stalden dækkes af opstalderen. Bokslejen mv. er efter den til enhver tid gældende prisliste. Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Opstaldning betales månedligt jf. priserne på hjemmesiden for opstaldning og evt. tilkøb. Beløb for opstaldning + ydelser trækkes automatisk på kreditkort. Hvis dette ikke er muligt er betalingsfristen d. 1. i måneden. Betales lejen ikke rettidigt, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Det skal fastslås, at ved manglende rettidig betaling, anses kontrakten for at være misligholdt.

Depositum på kr. 1500,- betales ved indgåelse af aftalen.

Lejers forpligtelser:

1) Hvis hesten ikke er taget ud af konsum, forpligter ejer sig til at overholde gældende regler i forbindelse med dette. I stalden har vi en basis/GMP- registrering efter foderhygiejneforordningen, og hesteejerens eventuelle brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form sker på hesteejerens egen foranledning og ansvar.

2) Holde hesten og udstyr, brand, tyveri- og ansvarsforsikret.

3) Holde hesten vaccineret efter gældende regler, samt beskåret/skoet i den udstrækning, der må anses for fagligt korrekt.

4) Deltage i og betale udgifter i forbindelse med fællesgødningsprøver / ormekur.

5) Holde sig orienteret om ændringer i de på stedets gældende regler. (ex. beskeder på tavlen)

6) Overholde klubbens ordens- og sikkerhedsregler, samt orientere evt. partner og parter om dette.

7) At holde en ordentlig tone om stedet og stedets opstaldere på de sociale medier. Det er ikke tilladt at hænge opstaldere eller bestyrelse ud på de sociale medier.

8) Deltage i min. to arbejdsdage og to staldmøder i løbet af året. Ved udeblivelse opkræves kr. 500,- (pr. del) ved årets udgang.

9) At holde sin boks og fold pæn og ren og hegnet/boksen intakt.
Ved overtrædelse af dette må forventes et gebyr på 200 kr. halmboks og 100 kr. pilleboks - hver gang staldværten muger. Dette sker efter varsel fra bestyrelsen. Hvis folden vurderes ”ikke ordnet” over en længere periode, vil oprydning blive bestilt og skal betales på timebasis på lejers regning.

10) Vurderer staldværten at hesten har akut brug for dyrlæge eller smed og ejer/pårørende ikke kan kontaktes, gives der fuldmagt til at staldværten må tilkalde dyrlægen/smed for lejers regning.

11) Hestepas opbevares i pengeskab på Suhrsminde

12) Ejer/bruger/parter skal være medlem af Suhrsminde Rideklub

13) Da vi er en klub under DRF, skal de etiske retningslinjer for brug af hesten til ridesport overholdes LINK

14) Bestyrelsen har til enhver tid ret til at flytte rundt på heste i bokse og på folde, hvis det skønnes nødvendigt.

15) At motionere hesten minimum 5x2 timer om ugen, hvis hesten ikke kommer på fold efter bestemmelserne i hestelovens §17. Det samme gør sig gældende, hvis ejer/bruger har valgt at afkorte folden i perioder, uden det er efter anvisning fra dyrlægen.

Reservation
Reservation af boks er gratis i indeværende + følgende måned. Ved længere reservation, skal der betales tomgang.
Der skal altid betales depositum, før reservationen er gældende.

Tomgang
Ved tomgang af boks/fold og midlertidig flytning af hest betales tomgangspris pr. måned. Lejer kan ikke disponere over boksen/folden til anden side eller formål. Udlejer har til enhver tid ret til at benytte evt. tomme bokse/folde. Boksen/folden skal dog være til rådighed med 2 dages varsel for lejeren, der betaler tomgang.
Boksen skal være tom en hel kalendermåned for at gælde som tomgang.
Tomgang kan ikke benyttes i opsigelsesperioden.

Bokspris:
Hesteboks 3x4 kr. pr. md efter gældende prisliste.
Ponyboks 3x3 kr. pr. md efter gældende prisliste.

Ovenstående er inkl. facilitetskort til Suhrsminde Ridecenter, og fællesfold.

Tilkøb
Fold:

Det er muligt at leje ene fold på ca. 800 m2 for 300 kr. pr. måned. Folden kan deles med én anden.

Strøelse og wrap:

Det er muligt at købe forskellig strøelse og wrap af klubben.

Øvrige tilkøb:
Hals af/på, Dækkenskift, Klokker af/på, Grime/fluemaske af/på (stald), gamacher af/på (2 ben)

Alle tilkøb tilvælges på hjemmesiden ved indgåelse af kontrakten.

Alle ændringer til opstaldningen skal meddeles klubbens kasserer, via formular på hjemmesiden, med 5 dages varsel til d. 1 i måneden.

Opsigelse:
Denne aftale kan, af begge parter, opsiges senest den sidste hverdag i måneden, med 1 måneds varsel til den første i en måned, hvilket også gælder ved salg af hest, eller hvis hesten afgår ved døden.

Flyttes hesten fx. midt i betalt måned er der ingen refundering af staldleje, fold eller serviceydelser.

Ved fraflytning før opsigelsens udløb, frasiger lejer sig al råderet over boks, fold mv.

Ved fraflytning fra stalden skal lejer aflevere boksen (vasket), fold, ladeplads samt skabsplads i rengjort stand. Overholdes dette ikke bortfalder lejers ret til tilbagebetaling af depositum. Evt. skader på boksens materiel vil blive modregnet (samt arbejdsløn) hvis der ikke er rengjort.

I tilfælde af, at Suhrsminde Ridecenter's stald lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan udlejer opsige kontrakten uden forudgående varsel.

VED MISLIGHOLDELSE af nærværende kontrakt, kan udlejer forlange at hesten fraflyttes med 4 dages varsel fra dato.

LEJER BEKRÆFTER, VED ELEKTRONISK GODKENDELSE, AT HAVE SAT SIG IND I NÆRVÆRENDE KONTRAKT OG FORPLIGTER SIG TIL AT OVERHOLDE DENNE.